Jilba Pedagog kan erbjuda er föreläsningar/studiedagar
kring följande teman

Med risk att ej bli godkänd i matematik

För att kunna hjälpa "elever med risk att inte bli godkända" krävs att vi kan motivera eleverna till kunskapsinhämtande men också att vi hjälper dem att strukturera innehållet så att de ser helhet och sammanhang samt får klara begrepp, dvs adekvata "innre bilder" bakom alla uttryck och symboler. Om eleverna ser helheten blir de medvetna om vilka pusselbitar som saknas. Därigenom öppnas möjligheter att ta eget ansvar för att åtgärda Verktyg i form av grundläggande begrepp och färdigheter underlättar problemlösning.

Ett viktigt grepp är att hjälpa eleverna att strukturera matematikstoffet genom att dela in det i moment, gruppera i taluppfattning, tabeller, räknesätt, mätningar och övrigt. Eleverna får då chansen att se helheten och sammanhanget i arbetet så att det känns mera meningsfullt.

Inger och Lars Andersson visar också hur arbetet med månadsproven och åtgärdspärmarna kan läggas upp. En föreläsning på ett mycket konkret plan!Elevhälsa och Elevstöd ur ett mycket positivt perspektiv

De flesta elever i våra skolor mår bra. De elever som inte gör det, har däremot en mycket tuff vardag. Spänningshuvudvärk, ont i magen, stress och relationssvårigheter minkar dramatiskt livskvalité och hämmar kunskapsinhämtandet.

Lars Andersson, speciallärare och Yvonne Ekberg, sjukgymnast beskriver ett arbetssätt som utgår ifrån, att man på skolorna, trots allt har begränsat med tid, att man tjänar på att arbeta lösningsinriktat och att man alltid skall sträva efter en hehetssyn.

Det är viktigt att barnen och ungdomarna kommer till insikt om att problem och motgångar är naturliga inslag i livet. Genom en bra strategi, ett målmedvetet arbete och ett positivt tänkande vill få dem att angripa problemen på ett mera konstruktivt sätt.

 

Bred samverkan kring barn och ungdomar

Vi beskriver hur man kan bygga upp en bred samverkan mellan personer från olika yrkeskategorier, som arbetar med barn och ungdomar i en kommun.

Vi berättar om vårt arbete i Motala som började med Projekt Origo och som var ett samverkansprojekt mellan skola, polis, fritid och fältsekreterare.

Arbetet fortsatte sedan i ännu öppnare former med Vätternfestivalens barn- och ungdomsdel där elevers arbeten redovisas på ett marknadsmässigt sätt vilket gör festivalen unik!

Lars Andersson har mycket av sitt arbete och sina erfarenheter dokumenterat på video. Han ger många konkreta tips hur man kan gå tillväga för att få till stånd en samverkan i en kommun mellan olika yrkesgrupper, en samverkan som bygger på spontanitet och kreativitet.

 

Föreläsare

Yvonne Ekberg arbetar som sjukgymnast på lassarettet i Motala. Hon har startat Astmaskolan och SPUF (spänningshuvudvärksbehandling för barn och ungdomar) i Motala. Behandlingsmetoden bygger på familjesamtal, undervisning, relationsstrtegier och egenvård. Yvonne har erhållit medel från LiM för forskning, kring denna modell.

Lars Andersson arbetar som speciallärare/psykologilärare på gymnasiet i Motala. Han har under 10 års tid också arbetat på skoldaghem för elever i åldrarna 10-15 år. Under tre år var han projektledare för Projekt Origo, ett samverkansprojekt mellan skola, fritid, fältsekreterare och polis. Han är medförfattare till läromedlet "Matematik i 30 punkter". Lars Andersson är ansvarig för Barn och ungdomsdelen på Vätternfestivalen i Motala.
se vätternfestivalen (barn och ungdom)
Inger Andersson har mångårig erfarenhet av undervisning i grundskolan, dels som klasslärare, dels som speciallärare. Hon är också inintiativtagare och författare till "Matematik i 30 punkter" , ett omfattande diagnos- och åtgärdsprogram för de grundläggande begreppen och färdigheterna i matematik.
Hennes arbetsmetod passar för alla elever men speciellt för elever med risk att inte bli godkända. För dessa är det nämligen av särskilt stor vikt att få klara begrepp bakom alla siffror och symboler och klar struktur.